• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA Ispis E-mail

novostNa temelju član a ka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „ Narodne novine “ br. 86/08, 61/11 i 4/18) , Povjerens tvo za provedbu natječaja za prijam u službu objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI K A NDIDATA

u vezi natjeĉaja (Klasa:110 - 01/18 - 01/0 5 ) objavljenog u „ Narodnim novinama “ br. 47 /1 8 od 23 . svibnja 201 8 . g. za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Puĉišća na radno mjesto: - p omoćni radnik – 2 izvršitelj a na neodreĊeno vrijeme - vježbenik – 1 izvršiteljPovjerenstvo za provedbu n atječaja za prijam u službu utvrdilo je da svi kandidati koji su u ostavljenom roku podnijeli svoje prijave zadovoljavaju formal ne uvjete iz Na t j ečaja te se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održat i dana 12 . lipnja 201 8 . godine u prostorijama Općine Pučišća prema rasporedu:

- pisani test za radno mjesto pomoćni radnik u 10 .00 sati
-pisani test za radn o mjesto vježbenik u 10 .00 sati
- intervju za radno mjesto pomoćni radnik u 12 .00 sati
- intervju za radno mjesto vježbenik u 13 .0 0 sati.

Kandidati su dužni po d o lasku na testiranje pre dočiti osobni identifikacijski d o kument.

Kandidat koji ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu može pristupiti intervjuu.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati će o ovom P ozivu biti dodatno obaviješteni telefonskim putem.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (PDF)

Poziv za prethodnu provjeru znanja (DOCX)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća