• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA U 2019. GODINI Ispis E-mail

novostPozivaju se pravne i fizičke osobe zainteresirane za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća u 2019. godini da podnesu svoje zahtjeve sukladno Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/17, u daljnjem tekstu: Odluka) i ovom Javnom pozivu.

Zahtjevi se podnose na obrascu JP-1 koji je objavljen uz ovaj Javni poziv na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr , a može se preuzeti i na protokolu Općine Pučišća.

Jedan podnositelj može podnijeti više odvojenih zahtjeva za različite lokacije odnosno namjene.

Zahtjev treba sadržavati:
- u cijelosti popunjen i potpisan/ovjeren obrazac JP-1;
- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti za koju se traži javna površina;
- prateću dokumentaciju (skica/slika izgleda, veličine i tipa naprave/opreme koja se namjerava postaviti na javnu površinu te opis i način uređenja javne površine) u slučaju da podnositelj u prethodnoj kalendarskoj godini nije koristio istu javnu površinu na isti način;
- vrijeme korištenja javne površine.

Način i rok rješavanja pristiglih zahtjeva, kriteriji odabira i prednosti koje će se uzimati u obzir kod razmatranja zahtjeva određeni su člancima 4. i 5. Odluke.

Naknade za privremeno korištenje javne površine određene su člancima 8. i 9. Odluke.

Zahtjevi se podnose za kalendarsku 2019. godinu osim u slučajevima predviđenim Odlukom kada se javna površina može dati na privremeno korištenje koje se računa u danima (članak 8. Odluke).

Zahtjevi se dostavljaju preporučenom poštom na adresu: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21412 Pučišća ili osobno na protokol Općine Pučišća.

Rok za dostavu zahtjeva je 21. prosinca 2018. godine (petak) u 14.00 h do kada zahtjevi moraju biti zaprimljeni na protokolu Općine Pučišća bez obzira na način dostave. Zahtjevi koje se zaprime izvan navedenog roka mogu se rješavati, ali u slučaju da je za istu površinu zahtjeve podnijelo više zainteresiranih osoba, prednost ima podnositelj koji je svoj zahtjev podnio u ostavljenom roku.

Sa podnositeljima čiji zahtjevi budu prihvaćeni sklopit će se Ugovor o davanju na privremeno korištenje javne površine za 2019. godinu u roku i na način propisan Odlukom.

Za sve što nije određeno ovim Javnim pozivom, primjenjuju se odredbe Odluke.

OPĆINA PUČIŠĆA
Marino Kaštelan, općinski načelnik, v.r.Javni poziv za dostavu zahtjeva za korištenje javnih površina u 2019. godini

OBRAZAC JP-1

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća