• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD OD 01. SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2020. GODINE Ispis E-mail

novostPrvo polugodište 2020. godine obilježeno je epidemijom COVID-19 i aktivnostima u provođenju mjera radi njenog suzbijanja. Ipak, i u takvim okolnostima, svjedočili smo nekim povijesnim događajima za Općinu Pučišća: na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu potvrđen je stečajni plan za Jadrankamen, a Županijska uprava za ceste-Split objavila je javnu nabavu za radove i nadzor na izgradnji prve dionice ceste Pučišća-Povlja. Nakon duljeg zastoja radi problema u postupku javne nabave nastavljeni su radovi na cesti prema Pretovarnoj stanici Brač te su za istu odobrena sredstva iz EU fondova.

 1. PROJEKTI U PRIPREMI  1. UREĐENJE OBALNOG POJASA „TREĆE LUČICE“

U tijeku izrade glavnog projekta ukazala se potreba za dodatnim projektiranjem potpornih zidova. Ugovor je sklopljen 27.02.2020. godine, a na tu temu projektant je više puta izlazio na teren te je na sastanku u Splitu 29.04.2020. usuglašeno konačno rješenje. Dana 28.05.2020. godine na zahtjev Općine Pučišća izdano je Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole za ovaj zahvat do 11.07.2022. godine.

  1. PROŠIRENJE GROBLJA I IZGRADNJA MRTVAČNICE U PRAŽNICAMA

Dana 31.01.2020. godine potpisan je ugovor za izradu kompleta idejne projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju mjesnog groblja i izgradnju mrtvačnice u Pražnicama na dijelovima katastarskih čestica 461/1/2, 464, 465, 468, 469, 471, 472, 473, 499 i 4667/2, sve k.o. Pražnica. U međuvremenu je dovršena projektna dokumentacija za lokacijsku dozvolu te su prikupljeni svi posebni uvjeti javnopravnih tijela. Slijedi izdavanje lokacijske dozvole i izvođenje pripremnih zemljanih radova uređenja građevinskog zemljišta.

  1. SANACIJA ODLAGALIŠTA KOŠER

Dana 31.01.2020. godine zatvoreno je odlagalište „Košer“ te se od 01.02.2020. čitav komunalni otpad s područja Općine Pučišća odvozi na odlagalište „Kupinovica“ na području Grada Supetra. Općina je s Gradom Supetrom potpisala ugovor o naknadi od 75,00 kn koju plaćamo po toni odloženog otpada (tzv. eko renta). Dana 17.02.2020. potpisan je dodatak ugovoru o izradi glavnog projekta. Istog dana ugovoreno je i dodatno geodetsko snimanje odlagališta bespilotnom letjelicom kako bi se utvrdilo stvarno stanje i točne količine otpada nakon zatvaranja, a sve u svrhu dovršenja glavnog projekta. Dana 19.02.2020. održan je sastanak u Fondu za zaštitu okoliša na temu zatvaranja odlagališta, financiranja sanacije i otplate preostalog duga iz ranijih godina. Dana 28.05.2020. godine izdano je Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole za sanaciju još dvije godine. Ovog ljeta ugovorena je revizija odnosno kontrola glavnog projekta u dijelu geotehničke konstrukcije. S današnjim danom otplaćeno je 917.897,50 kn duga Fondu po ugovorima iz 2003. i 2004. godine, a ukupni preostali dug iznosi 70.000,00 kn i treba ga isplatiti do konca 2020. godine. U prvom polugodištu Fondu je plaćeno 100.000,00 kn na ime tog duga.

  1. ROTOR PRAŽNICA

Dana 03.03.2020. parcelacijski elaborat dostavljen je Ministarstvu državne imovine na suglasnost. U svrhu izdavanja suglasnosti dodatno su zatraženi i prikupljeni sljedeći dokumenti: Lokacijska informacija Upravnog odjela za prostorno uređenje od 24.04.2020., Potvrda Hrvatskih šuma od 27.04.2020. o uključenosti zemljišta u šumskogospodarski plan, Potvrda Upravnog odjela za imovinske poslove od 12.05.2020. da se ne radi o oduzetoj imovini. Dodatno je od strane Općine Pučišća prema Ministarstvu poljoprivrede dana 08.07.2020. uputilo pojašnjenje i požurnicu da bi 04.08.2020. konačno stigla tražena suglasnost. Kompletiran predmet predan je 13.08.2020. katastru na ovjeru. Nakon ovjere parcelacijskih elaborata, pokreće se postupak osiguranja dokaza radi izvlaštenja zemljišta.

  1. NERAZVRSTANA CESTA DO TURISTIČKE ZONE „LUKA“

Dana 14.01.2020. izdano je Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole za još dvije godine. U postupku osiguranja dokaza odnosno procjene vrijednosti nekretnina dana 09.03.2020. godine izvršen je očevid vještaka na čitavoj trasi, a 21.05.2020. godine su Općini Pučišća dostavljena građevinska i poljoprivredna vještva te rješenja o plaćanju vještaka u ukupnom iznosu 96.549,35 kn. Navedeni trošak plaćen je 05.06.2020. te je isti nadoknađen od strane investitora Turističke zone Luka temeljem Ugovora o financiranju izrade projektne i druge dokumentacije potrebne za izgradnju prometne infrastrukture do TZ Luka („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 10/16).

  1. ZRAČNA LUKA BRAČ

Dana 28.01.2020. godine doneseno je Rješenje o prihvatljivosti za okoliš za proširenje uzletno-sletne staze sa 30 na 45 m te produljenje s 1.800 na 2.400 m uz dodatni nosivi sloj asfalta i izgradnju podvožnjaka ispod staze, a koncem prošle godine je isti projekt uvršten na listu strateških projekata Republike Hrvatske. Iako je u 2019. godini zabilježeno nešto manje putnika nego u 2018. godine, društvo je ostvarilo prihod o cca 7.2 milijuna kuna i bolji poslovni rezultat nego 2018. godine. Pad prometa putnika sa 29.708 na 25.190 u 2019. godini rezultat je otkazivanja nekoliko prijevoznika koji su uglavnom prijavili stečaj (AdriaAirways i SkyWorks, a Luxair je prešao na splitski aerodrom). Dodatni, snažni udarac na ovu tvrtku koja zapošljava 22 djelatnika je aktualna kriza prometa zbog pandemije koronavirusa zbog čega je i smanjena plaća djelatnicima. Zbog navedenog je nešto usporen razvoj započetih projekata, ali se nastavlja s radnjama pripreme dokumentacije za EU fondove u skladu s financijskim mogućnostima. Do očekivane stabilizacije prometa u 2021. godini potrebna je pomoć države za premoštenje trenutne situacije.


  1. SUNČANA ELEKTRANA GORNJI HUMAC

Nakon što su u 2019. godini investitoru Humac d.o.o. izdane dvije građevinske dozvole, za fazu I. izgradnje sunčane elektrane snage 5 MW i za fazu II. snage 4.9 MW, u 2020. godini je tvrtka 4 ENCRO d.o.o. pokrenula postupka procjene utjecaja na okoliš za još jednu elektranu ukupne snage 19.8 MW. Realizacija ovih projekata u najvećoj mjeri ovisi o načinu rješavanja i financiranja priključka na mrežu 35 kV, odnosno da li će se graditi trafostanica na lokaciji ili će se elektrana spajati kabelom na postojeću trafostanicu u Pučišćima.

  1. PARKING I NOVA TRAFOSTANICA UZ KLESARSKU ŠKOLU

Dana 13.03.2020. izdana je građevinska dozvola za izgradnju trafostanice, parkirališta i uređenje okoliša u ulici sv. Roka.

1.9. DVORIŠTE DJEČJEG VRTIĆA U GORNJEM HUMCU

Za zahvat je izrađen glavni projekt i pribavljena potvrda da se radovi mogu izvoditi bez građevinske dozvole. Projekt je 02.03.2020. prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te je uvršten na rezervnu listu projekata. Sredstva za realizaciju predviđena su i Proračunom te Planom nabave za 2020. godinu.

1.10. BEŽIČNI INTERNET NA JAVNIM MJESTIMA

Dana 19.02.2020. sklopljen je ugovor s Hrvatskim Telekomom d.d. za postavljanje bežičnog interneta na lokacijama u Pučišćima, Pražnicama i Gornjem Humcu. Oprema je ugrađena u prizemlju zgrade Općine, na Trgu Hrvatskog skupa, u Parku hrvatskih branitelja i kod Klesarske škole u Pučišćima. U Pražnicama je bežični internet instaliran na oba kata Društvenog doma i na glavnom trgu, a u Gornjem Humcu u Hrvatskom domu i također na glavnom trgu. Primopredaja je izvršena 06.07.2020. godine. Projekt se u sklopu programa WiFi4EU sufinancira sa 15.000,00 EUR-a od strane EU komisije.

1.11. VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VODOSPREMA PUČIŠĆA-ROTOR

Dana 10.03.2020. godine investitoru Vodovodu Brač d.o.o. izdana je građevinska dozvola za zahvat izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda od Vodospreme Pučišća do kružnog toka u duljini od 473 m. U sklopu zahvata planira se uređenje nogostupa s južne strane pučiške obilaznice. Predračunska vrijednost projekta je oko 720.000,00 kn bez PDV-a.

1.12. TERETNA LUKA VESELJE

Dana 21.02.2020. podnesen je zahtjev Ministarstvu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata izgradnje luke u uvali Veselje, a 23.04.2020. izdano je rješenje da nije potrebno provesti postupak procjene. Dana 22.05.2020. podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole koji se u nekoliko navrata nadopunjavao tako da je javni uvid konačno održan 07.08.2020. godine. U međuvremenu je Jadrankamen zatražio produljenje privremene koncesije za korištenje luke za narednih godinu dana što je i odobreno odlukom Skupštine Splitsko-dalmatinske županije od 26.08.2020. godine.

1.13. AMBULANTA PUČIŠĆA

Projekt kojim bi se obuhvatilo uređenje prvog kata s ambulantom i drugog kata sa stanom za liječnika planira se početi krajem 2020. godine, a Općina Pučišća je u dogovoru s ravnateljem Doma zdravlja SDŽ preuzela trošak projektiranja.


 1. PROJEKTI U REALIZACIJI  1. PROMETNICA OD D113 DO PRETOVARNE STANICE BRAČ (brdo Košer)

Za nerazvrstanu cestu od križanja sa D113 do Pretovarne stanice Brač u duljini 3.845 m i širini kolnika 5.5 m, Općina je kroz Mjeru 7.2.2. iz Europskog fonda za ruralni razvoj osigurala maksimalni iznos potpore od 7.536.800,00 kn. U provedbi javne nabave ugovor s drugim izvođačem, Patrlji d.o.o. sklopljen je 20.01.2020. godine, a isti je uveden u posao mjesec dana kasnije. Dana 20.03.2020. godine izdana je Općini Pučišća od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluka o dodjeli 7.470.877,55 kn za ovaj projekt. Dana 03.04.2020. donesena je Odluka o isplati predujma u iznosu od 3.735.438,77 kn. Temeljem Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Pučišća za financiranje projekta „Prometnica od državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač (brdo Košer)“ koju je donijelo Općinsko vijeće dana 15.06.2020. godine, Općina je realizirala kredit kod HPB banke d.d. u iznosu od 3.7 milijuna kuna. Kredit se koristi za plaćanje radova do povlačenja ostatka odobrenih sredstava od strane Agencije. Glavnina radova je dovršena, a preostalo je postavljanje odbojne ograde.

2.2. SANACIJA ZGRADE RIBARNICE

Projekt je početkom 02.03.2020. prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova. Dana 16.06.2020. potpisan je ugovor o financiranju kojim Ministarstvo odobrava 400.000,00 kn za ovaj projekt. Natječaj za radove objavljen je 23.07.2020., a ugovor s izvođačem potpisan je 13.08.2020. godine. Početak radova očekuje se polovinom rujna.

  1. ŽUPANIJSKA CESTA PUČIŠĆA-POVLJA

Dana 06.04.2020. godine objavljen je natječaj za izvođenje radova na izgradnji prve dionice ceste Pučišća-Povlja zajedno s infrastrukturom 10 i 35 kilovoltnog kabela, distributivne telekomunikacijske kanalizacije i javne rasvjete. Procijenjena vrijednost radova bila je 40.755.344,00 kn bez PDV-a. Na natječaj su se javile 4 tvrtke, a Odlukom o odabiru od 03.07.2020. odabrana je tvrtka Patrlji d.o.o. s ponuđenim iznosom od 27.201.237,35 kn bez PDV-a odnosno 34.001.546,69 kn s uračunatim PDV-om. Nakon proteka žalbenih rokova ugovor s izvođačem je potpisan 17.08.2020. godine. Dana 11.05.2020. godine objavljen je natječaj za kompletan stručni nadzor procijenjene vrijednosti 1.4 milijuna kuna. Na natječaju je sudjelovalo ukupno 8 ponuditelja, a Odlukom o odabiru od 02.09.2020. godine odabrana je ponuda tvrtke OBSTINATIO d.o.o. u iznosu od 292.642,00 kn bez PDV-a odnosno 365.802,50 kn s uračunatim PDV-om. Dana 11.05.2020. godine objavljen je natječaj za tehničku pomoć za upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost procijenjene vrijednosti 3.2 milijuna kuna u kojem postupku još nije donesena odluka o odabiru. Početak radova očekuje se u drugoj polovini rujna.

  1. UREĐENJE TRGA U GORNJEM HUMCU

Dana 30.03.2020. Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU dostavljeno je završno izvješće o realizaciji projekta čime je završena posljednja faza uređenja trga.

  1. VODOOPSKRBA U ULICI BUNJA

Dana 28.05.2020. započeti su radovi ugradnje vodoopskrbe i javne rasvjete u ulici Bunja. Glavnina radova je dovršena, a preostalo je priključivanje još nekih potrošača na vodovodnu mrežu, postavljanje stupova javne rasvjete i sanacija kolnika.

  1. DOGRADNJA KLESARSKE ŠKOLE

U prvom polugodištu 2020. nastavljeni su radovi na oblaganju fasade, postavljanju krovišta, opločenju okolnih površina, montaži stolarije i dijela instalacija. Radovi su uglavnom dovršeni koncem kolovoza.

  1. REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA ISPOD TRGOVINE STUDENAC

U siječnju su započeli, a 03.02.2020. završeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske mreže ispod trgovine Studenac. Vrijednost materijala i radova je iznosila oko 100.000 kn, a zahvatom je spriječen prodor mora u kolektor otpadnih voda i posljedično preopterećenje sustava koje je u ekstremnim uvjetima dovodilo do zagađenja mora.

  1. NERAZVRSTANE CESTE

Asfaltirano je parkiralište uz zgradu područne škole u Pražnicama te zeleni otok na ulazu u mjesto u ukupnoj površini od 327 m2. U dva navrata, dana 23.05.2020. i 20.06.2020. betonirano je ukupno 400 m poljskog puta na dionici Pražnica-Kopila.

2.9. ŽUPANIJSKE CESTE

U lipnju je izvršeno proširenje kritičnog zavoja i čišćenje berme na cesti ŽC6193 Pučišća-Pražnica. Planira se daljnje uređenje i asfaltiranje kritičnih dionica.

2.10. ŠUMSKE PROMETNICE

Hrvatske šume su dana 05.03.2020. dovršile uređenje nove šumske prometnice Kruška-Brce duljine 2.4 km.

2.11. JAVNA RASVJETA

U travnju je postavljena nova rasvjeta uz obalu u Pučišćima, ukupno 15 kandelabera na potezu od Solina do Porta. Postavljeno je i 5 kandelabera na različitim lokacijama u Gornjem Humcu te podni reflektori oko župne crkve sv. Nikole.


3. PREGLED OSTALIH AKTIVNOSTI

3.1. AKTIVNOSTI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE VEZANO ZA EPIDEMIJU COVID-19

Dana 13.03.2020. godine od strane čelnika bračkih JLS-ova osnovan je Krizni stožer otoka Brača kao neformalno koordinacijsko tijelo. Kao općinski načelnik sudjelovao sam u radu tog tijela do 24.08.2020. godine kada sam iz njega istupio nakon što je bivši načelnik Kriznog stožera u svojoj ostavci na tu dužnost neovlašteno iznio neke ocjene i stavove koji nisu prethodno usuglašeni između članova Stožera.


Stožer civilne zaštite Općine Pučišća koji broji 11 članova aktiviran je Odlukom od 17.03.2020. godine. U organizirane ophodnje zbog nadzora provođenja mjera uključeno je ukupno 14 osoba, uglavnom pripadnika DVD-a Pučišća, jedan pripadnik HGSS-a, komunalni redar, dva vijećnika i općinski načelnik. Ophodnje su se, ovisno o situaciji, odvijale svakodnevno, a ponekad i više puta u toku jednog dana. U sklopu provedbe mjere ograničenja kretanja, Stožer civilne zaštite Općine Pučišća izdao je oko 1600 propusnica za putovanje za što su bile zadužene tri osobe 24h dnevno. U kontaktu s epidemiolozima i liječnicima opće prakse nastojali smo pomoći u otkrivanju zaraženih i njihovih kontakata. U suradnji s Crvenim križem i samostalno, nabavljali smo zaštitnu opremu i dezinfekcijska sredstva, u početku za trgovine, ambulante, poštu, škole, vrtiće, knjižnicu, vatrogasce, starački dom i druga javna mjesta, a kasnije samo za potrebe općinskih službi i ustanova. Prvi na Braču pokrenuli smo virtualni vrtić, oslobodili roditelje sudjelovanja u plaćanju troškova vrtića, a sredinom lipnja Općinsko vijeće donijelo je odluke o smanjenju naknade za korištenje javnih površina za 50% u 2020. godine te o oslobađanju plaćanja zakupa poslovnih prostora za 3 mjeseca i produženju valjanosti ugovora o zakupu, također za 3 mjeseca. Na području Općine Pučišća u periodu od izbijanja epidemije do konca kolovoza evidentirano je ukupno 16 oboljelih, a za više desetaka osoba bila je određena mjera samoizolacije. U rujnu je evidentiran prvi smrtni slučaj osobe iz Pražnica, rođene 1937. godine, a koja je uz brojne druge bolesti i komplikacije bila pozitivna i na virus SARS-CoV-2.


3.2. JADRANKAMEN I TRENDOVI U KAMENARSTVU

Nakon što je skupština vjerovnika 06.12.2019. godine prihvatila stečajni plan prema ponudi američkog investitora MRC Rock&Sands LLC uslijedila je žalba jednog vjerovnika na to rješenje. Žalba je s čitavim spisom proslijeđena na rješavanje Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu. Dana 22.04.2020. objavljeno je rješenje tog suda kojim se odbija žalba i potvrđuje prvostupanjsko rješenje o potvrdi stečajnog plana. Zbog novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, investitor je zatražio produljenje roka za uplatu iznosa dokapitalizacije. Sud je zatražio očitovanje odbora vjerovnika i stečajne upraviteljice koji su se očitovali pozitivno pa je rok za uplatu produljen za tri mjeseca. U međuvremenu je investitor uspio doputovati iz SAD-a te je zajedno sa stečajnom upraviteljicom izvršio pripremne radnje za donošenje statuta, imenovanje uprave i nadzornog odbora i upis na Trgovačkom sudu. Ovih dana se očekuje potvrda o uplati iznosa dokapitalizacije nakon čega slijedi rješenje o upisu.

Od ostalih kamenoloma, za eksploatacijsko polje „Krušev dolac“ kod Pražnica dana 29.05.2020. izdana je obavijest o namjeri provođenja javnog nadmetanja za dodatne istražne radove, a 08.07.2020. je donesen zaključak da se na prijedlog tvrtke Biomikrit d.o.o. iz Solina pokreće javno nadmetanje. Za eksploatacijsko polje „Bračuta“ je dana 21.08.2020. doneseno rješenje o brisanju istog iz registra eksploatacijskih polja. Za kamenolom „Duboka“ kod Pučišća je 09.03.2020. objavljena javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš, a dana 25.08.2020. objavljeno je rješenje o prihvatljivosti za okoliš. Slijedi zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.


3.3. OSTALO

Općina Pučišća donirala je kamen za izradu kipa sv. Jeronima koji će se u sklopu obilježavanja 1600 godina smrti tog sveca postaviti u crkvi Usnuća Marijina u Jeruzalemu. Inicijator je franjevac Tomislav Glavnik, a glavni sponzor svih aktivnosti je Splitsko-dalmatinska županija koja, kao i Općina Pučišća svetog Jeronima slavi kao svog zaštitnika. Autor kipa je akademski kipar Veno Jerković, a postavljanju bi trebao nazočiti i nadbiskup Nikola Eterović kojom prilikom bi se podsjetilo javnost na lik i djelo još jednog značajnog Pučišćanina u Svetoj zemlji, fra Jeronima Mihaića.


4. PRORAČUN

U prvih 6 mjeseci 2020. godine ostvareno je 6.904.682,67 kn prihoda Općine Pučišća i njenih proračunskih korisnika, Knjižnice i Dječjeg vrtića, dok je u istom periodu 2019. godine ostvareno 3.068.801,59 kn. Povećanje prihoda nastalo je prvenstveno zbog povlačenja dijela odobrenih sredstava iz Mjere 7 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za gradnju prometnice do Pretovarne stanice Brač u iznosu od 3.735.438,77 kn. Usprkos krizi uzrokovanoj epidemijom COVID-19, u odnosu na isti period 2019. godine, rasli su prihodi od poreza i prireza na dohodak za 8,5% (sa 1.553.674,46 kn na 1.685.685,45 kn), prihodi po osnovi pomoći i sufinanciranja projekata (sa 97.460,88 kn na 3.930.107,47 kn) te prihodi od različitih pristojbi i po posebnim propisima za 8,94% (sa 667.565,62 kn na 727.230,99 kn). Manji prihodi u odnosu na prvo polugodište prošle godine evidentirani su od poreza na imovinu i to 21,05% (sa 183.169,61 kn na 144.603,52 kn) te prihodi od imovine za 22,37% (sa 492.977,47 kn na 382.680,02 kn). Ovaj pad prihoda vezan je za činjenicu da za vrijeme „lockdowna“ nismo naplaćivali zakup poslovnih prostora ni korištenje javnih površina, a nešto je manje naplaćeno poreza na promet nekretnina i poreza na kuće za odmor.


Što se tiče rashoda, oni su u prvom polugodištu za Općinu Pučišća i njene proračunske korisnike iznosili 6.266.983,48 kn dok su u istom periodu prošle godine ostvareni na razini od 5.403.424,58 kn. Rashodi za zaposlene u općinskoj upravi, dječjem vrtiću i knjižnici iznosili su 926.431,69 kn ili 4,2% manje nego u prošloj godini. Materijalni rashodi su smanjeni za 31,55% (sa 2.054.727,47 kn na 1.406.483,01 kn), od čega su najviše smanjeni rashodi za različite usluge, materijal i energiju. Porasli su rashodi za nabavu nefinancijske imovine i to za 85,50% (sa 1.937.480,92 kn na 3.594.036,32 kn), najviše zahvaljujući ulaganju u cestu do Pretovarne stanice Brač koje se financira iz EU fondova.


Kad se gleda izdvojeno proračunske korisnike, Dječji vrtić Pučišća ostvario je 66.610,00 kn prihoda uz 497.032,24 kn rashoda, a Narodna knjižnica „Hrvatski skup“ imala je 31.890,00 kn prihoda i 118.965,80 kn rashoda.


Ukupan odnos prihoda i rashoda Općine Pučišća zajedno s proračunskim korisnicima je pozitivan pa je u prvom polugodištu ostvaren višak od 637.699,19 kn. Do konca godine očekuju se određeni poremećaji u punjenju proračuna kao posljedica gospodarske krize, ali se očekuju i novi prihodi vezano za naplatu dijela potraživanja iz stečajnog postupka nad Jadrankamenom. Također, koncem godine planira se povlačenje većeg dijela preostalog iznosa odobrenog iz EU fondova za izgradnju prometnice do Pretovarne stanice Brač.


5. PROVEDBA STRATEŠKIH DOKUMENATA

Ključne strateške smjernice Općine Pučišća provode se kroz aktivnosti u kamenarstvu, prometu i turizmu. Stabilizacija i izlazak Jadrankamena iz stečaja, podrška projektima drugih investitora u kamenarstvu i dogradnja Klesarske škole mjerljivi su pokazatelji tih aktivnosti. Izgradnja prometnice do Pretovarne stanice Brač, početak gradnje ceste Pučišća-Povlja te dozvole za teretnu luku Veselje i zračnu luku Brač rezultat su aktivnosti na području prometa. Otvaranje novih smještajnih kapaciteta kao što su Puteus, Oaza sunca, Lanterna i dr., naznaka su iskoraka u turizmu koji bi puni zamah trebali doživjeti realizacijom turističke zone u uvali Luke i hotela na Staroj pilani. Također, potiče se uređenje smještajnih kapaciteta na poljoprivrednom zemljištu, osobito na području Pražnica i Gornjeg Humca. Turistička sezona 2020. godine će zbog koronakrize biti gotovo 50% lošija od prethodne, a pripreme za sljedeću sezonu trebaju početi već sada. Stoga je obnovljena aktivnost turističke zajednice koja se, financijski stabilna i formalno-pravno konsolidirana, sada može snažnije uključiti u kreiranje i provođenje politika u turizmu Općine Pučišća.

Klasa: 022-01/20-01/04

Ur. broj: 2104/06-01-20-01

Pučišća, 09. rujna 2020. godine

O P Ć I N A P U Č I Š Ć A

Marino Kaštelan, općinski načelnik, v.r.

Izvješće o radu općinskog načelnika za period 01.01.-30.06.2020. godine (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća