• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Ispis E-mail

novostDana 10. veljače 2022. godine održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Pučišća u ovom sazivu. Sjednici je nazočilo svih 9 vijećnika. Općinski načelnik je bio odsutan zbog mjere samoizolacije.

Obrazloženje predloženih akata iznijela je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Antica Novačić.

Na sjednici je kao javnost sudjelovalo četvero građana.

Na samoj sjednici dnevni red je dopunjen s točkom Razno tako da se raspravljalo po ukupno 7 točaka:

1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Pučišća
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pučišća
4. Prijedlog Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Pučišća
5. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Pučišća
6. Rasprava o mogućim načinima pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pučišća
7. Razno


U prvoj točki je prihvaćena zamolba dijela prisutnih građana pa je iz prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama uklonjena postojeća asfaltirana prometnica približne duljine 1647 m koja prolazi područjem planiranim kao Urbanistički plan uređenja PUČIŠĆA SJEVER (zona stambene namjene na području Tolija-Botak u Pučišćima). Nakon ove izmjene, Odlukom je popisana ukupno 81 nerazvrstana cesta na području sva tri naša naselja ukupne duljine 97,071 km. Popis i grafika objavljeni su na ovoj mrežnoj stranici u rubrici „Prostorno planiranje“. Popis nije konačan, a isti je podloga za postupno geodetsko evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstanih cesta kao pretpostavke za rješavanje imovinskopravnih odnosa i daljnja ulaganja u popisane ceste.

Izmjenom Odluke o komunalnom redu bolje se uredilo pitanje pristupa javnim površinama i javnim objektima osobama s posebnim potrebama odnosno s teškoćama u kretanju. Odlukama o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela, o osnivanju Vlastitog pogona i o komunalnim djelatnostima, prvenstveno se htjelo urediti osnivanje Vlastitog pogona kao zasebne ustrojbene jedinice unutar Jedinstvenog upravnog odjela radi obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina, građevina javne odvodnje oborinskih voda, javnih zelenih površina, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, groblja i čistoće javnih površina te radi obavljanja usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, usluga javnih tržnica na malo i usluga ukopa pokojnika unutar groblja. Vlastiti pogon nema pravnu osobnost i ne zahtjeva nova zapošljavanja. Vlastiti pogon bit će ustrojen od 01. 01. 2023. godine, a do tada će se za te potrebe prilagoditi ostali opći i drugi akti te Proračun Općine Pučišća.

Pod točkom 6. raspravljeno je o mogućim modelima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a konačan prijedlog će prije usvajanja na Općinskom vijeću biti upućen na javno savjetovanje. Pod točkom Razno nije bilo posebnih odluka nego je samo konstatirano da zamolba za sponzorstvo akcije Bračkih pupoljaka koja obuhvaća korištenje Dvorane Hrvatskog skupa i isplatu 15.000,00 kn sredstava planiranih Proračunom za 2022. godinu nije ni na koji način problematična te da ne zahtjeva donošenje posebne odluke Vijeća.

Izjašnjavanje o dnevnom redu i o točkama dnevnog reda od 2.- 5. prošlo je jednoglasno, dok su zapisnik s prethodne sjednice i odluka iz 1. točke dnevnog reda usvojeni sa sedam glasova “ZA“ i dva „SUZDRŽANA“ . Usvojeni zapisnik s 4. sjednice od 23. 12. 2021. godine objavljen je na ovim mrežnim stranicama u rubrici „Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća 2021.“, a donesene odluke objavljene su u "Službenom glasniku Općine Pučišća“ br. 1/22 koji je također dostupan na ovim mrežnim stranicama.

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća