JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU ZGRADE BIVŠEG ZADRUŽNOG DOMA U PUČIŠĆIMA Ispis

novostOdluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (PDF)

Predmet zakupa je poslovni prostor u prizemlju zgrade bivšeg Zadružnog doma u Pučišćima, a daje se u zakup pod slijedećim uvjetima:

1. Namjena poslovnog prostora: Ugostiteljska namjena (skupina barovi)

2. Lokacija poslovnog prostora: Prizemlje zgrade bivšeg Zadružnog doma u Pučišćima, čest.zgr. 340, k.o. Pučišća, Trg Hrvatskog skupa 10 (južni dio predulaza u kino dvoranu).

3. Površina poslovnog prostora: 21,00 m2

4. Početni minimalni iznos mjesečne zakupnine: 2.310,00 kn

5. Vrijeme zakupa: 5 godina od dana sklapanja ugovora o zakupu

6. Ostali uvjeti: Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju na način da ga odabrani ponuditelj može preurediti za ugostiteljsku namjenu uz nadzor Općine Pučišća pri čemu se Općina Pučišća ne obvezuje na umanjenje zakupnine za troškove uređenja osim za troškove uređenja priključaka na komunalnu infrastrukturu. Zakupniku se daje pravo prolaza/zajedničkog korištenja na dijelu predulaza u kino dvoranu u širini glavnog ulaza s javne površine. Zakupnik je obveznik plaćanja svih režija poslovnog prostora.

7. Iznos jamčevine: 27.720,00 kn (minimalni iznos godišnje zakupnine)

8. Način plaćanja jamčevine: Ponuditelj je dužan iznos jamčevine uplatiti u korist proračuna Općine Pučišća na IBAN: HR 40 23900011835800005, poziv na broj: HR 24 7706-OIB PONUDITELJA. Odabranom ponuditelju jamčevina će biti uračunata u zakupninu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 15 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluke o poništenju natječaja.

9. Način dostave ponuda: Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21 412 Pučišća u dvostrukim omotnicama tako što je na vanjskom omotu adresa Općine Pučišća s naznakom „za natječaj za dodjelu poslovnog prostora - ne otvaraj", a na unutarnjem omotu adresa ponuditelja.

10. Rok za podnošenje pisanih ponuda: Razmatrat će se samo ponude zaprimljene na protokolu Općine Pučišća zaključno s 25. srpnja 2018. godine (srijeda) u 14.00 h, bez obzira na način dostave.

11. Obvezni sadržaj ponude:

• ime/naziv, prebivalište/sjedište i OIB ponuditelja,

• djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

• visinu ponuđene mjesečne zakupnine (najmanji iznos je onaj iz točke 4. ovog Natječaja),

• dokaz o uplaćenoj jamčevini,

• broj žiro računa ponuditelja s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren za povrat jamčevine,

• ispravu o registraciji pravne odnosno fizičke osobe za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz koje je vidljivo da je ponuditelj najmanje 12 mjeseci obavljao ugostiteljsku djelatnost,

• "BON 2" za pravne osobe,

• dokaz da ponuditelj nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu Republike Hrvatske i Općini Pučišća osim ako je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja (dostavlja se potvrda nadležne institucije ili druga odgovarajuća isprava koja ne smije biti starija od 30 dana od dana prijave na Natječaj),

• dokaz o utvrđenom statusu branitelja za osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji ostvaruju pravo prvenstva,

• potpisanu i ovjerenu izjavu ponuditelja da se „protiv odgovorne osobe ponuditelja ne vodi istražni odnosno kazneni postupak“,

• potpisanu i ovjerenu izjavu ponuditelja kojom „dobrovoljno stavlja na raspolaganje i daje suglasnost Općini Pučišća da koristi i obrađuje njegove osobne podatke u svezi provođenja postupka Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade bivšeg Zadružnog doma u Pučišćima, sklapanja i izvršenja ugovora po istom, a što uključuje i prosljeđivanje podataka trećim osobama“.

12. Otvaranje ponuda: Nadležno Povjerenstvo izvršit će otvaranje ponuda u Općinskoj vijećnici Općine Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, Pučišća, dana 25. srpnja 2018. godine (srijeda) u 16.00 h. Otvaranju ponuda mogu, uz predstavnike Općine Pučišća, biti nazočne i ovlaštene osobe ponuditelja.


Nepravodobne i nepotpune ponude te ponude ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja Natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Pučišća ili državnom proračunu Republike Hrvatske neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz ovog Natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Općina Pučišća zadržava pravo da po provedenom Natječaju ne izabere niti jednog ponuditelja.

O rezultatima Natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluke o poništenju natječaja.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora potvrđuje se solemnizacijom po javnom bilježniku kao ovršna isprava. Solemnizacija se vrši na trošak zakupnika. Odabrani ponuditelj u obvezi je sklopiti ugovor o zakupu u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko ponuditelj u ovom roku ne sklopi ugovor smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat jamčevine.

Poslovni prostor može se pregledati svakim radnim danom za vrijeme trajanja ovog Natječaja u vremenu od 09.00 do 12.00 h, uz prethodnu najavu, najmanje 24 h ranije na telefon 021/633-205.

Sve dodatne informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti radnim danom od 8.00 – 14.00 h u Općini Pučišća te na tel. 021/633-205.

Za sve što nije određeno ovim Natječajem primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15) i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 2/18).

OPĆINA PUČIŠĆA
Marino Kaštelan, općinski načelnik, v.r.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (PDF)