POZIV ZA DOSTAVU PONUDA: RADOVI SANACIJE DVORIŠTA DJEČJEG VRTIĆA „LEVANDA“ Ispis

novostNa temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18 I 2/21) te Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 1/17), općinski načelnik Općine Pučišća je dana 27. kolovoza 2021. godine donio Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave Radovi sanacije dvorišta Dječjeg vrtića „Levanda“ u Gornjem Humcu, Klasa: 363-01/21-01/28, Ur.broj: 2104/06-01-21-01.

Temeljem navedene Odluke, Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave objavljuje ovaj Poziv za dostavu ponuda na službenim internetskim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr

Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koje se poziva da dostave svoje ponude sukladno sljedećoj natječajnoj dokumentaciji:

1. Poziv za dostavu ponuda (PDF)

2. Ponudbeni list_obrazac (PDF)

3. Troškovnik radova (PDF)

4. Izjava o nekažnjavanju_obrazac (PDF)

5. Izjava o obvezi dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora_obrazac (PDF)

6. Glavni građevinski projekt (PDF)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (PDF)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (PDF)