JAVNA PONUDA VLASNICIMA NEKRETNINA Ispis

novostNa temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), a u svezi s člankom 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17 i 98/19), Općina Pučišća objavljuje

JAVNU PONUDU VLASNICIMA NEKRETNINAOpćina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, Pučišća, OIB: 8435831919 planira izgradnju Spojne prometnice s pripadajućom komunalnom infrastrukturom od planirane ceste Pučišća-Povlja do Turističke zone „Luka“. Prometnica približne duljine 1.770 m i ukupne površine 22.537 m2 u cijelosti je smještena na području k.o. Pučišća. Za prometnicu je od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije izdana pravomoćna Lokacijska dozvola Klasa: UP/I-350-05/17-01/000026, Ur.broj: 2181/1-11-00-07/04-17-0006 od 18. 12. 2017. i pravomoćno Rješenje o produženju važenja Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/20-01/000001, Ur.broj: 2181/1-11-00-07/01-20-0003 od 14. 01. 2020. godine. Na temelju citirane Lokacijske dozvole ovlaštena tvrtka GEOTEHNA d.o.o. Split izradila je Parcelacijski elaborat br. 40/2018 koji je dana 29. 08. 2018. godine ovjeren od nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje, a dana 06. 11. 2018. godine od strane nadležnog ureda za katastar, a kojim Elaboratom su određene nekretnine potrebne za izgradnju predmetne prometnice. Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove Splitsko-dalmatinske županije proveo je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti tih nekretnina Klasa: UP/l-943-04/20-01/00001 putem nalaza i mišljenja imenovanih sudskih vještaka odnosno procjenitelja poljoprivredne i građevinske struke.

Vlasnicima nekretnina označenih kao k.č.br. 1066/1, 6584, 6582, 1062/1, 1081/4, 1081/3, 1081/2, 1081/1, 1085/2, 1085/3, 1085/5c, 1085/4, 1085/5b, 1085/7, 1088/1, 1088/2, 1085/12, 1102/1, 1077/1, 1080/1, 1080/3, 1080/4, 1080/5, 1106/3, 1105, 1106/28, 1106/30, 1102/22, 1102/23, 1102/25, 1102/2, 1102/9, 1102/4, 1102/13, 1102/33, 1092/31, 1102/32, 1102/31, 1102/3b, 1092/23, 1102/16, 1102/17, 1102/18, 1102/19, 1102/20, 1102/21, 1102/11, 1102/12, sve k.o. Pučišća, se za dijelove tih katastarskih čestica koje se po Parcelacijskom elaboratu nalaze u obuhvatu gore opisane prometnice, a sukladno izvršenim procjenama iz postupka osiguranja dokaza, nudi sljedeća visina tržišne naknade:

• naknada za vrijednost poljoprivrednog zemljišta od 10,04 kn/m2
• naknada za građevinske i poljoprivredne poboljšice prema procjenama sudskih vještaka za svaku pojedinačnu nekretninu.

Ukupno procijenjena vrijednost zemljišta i poboljšica za otkup svih nekretnina potrebnih za izgradnju prometnice u ukupnoj površini od 22.537 m2 je 1.111.870,00 kn. Rok isplate naknade je 30 dana od dana potpisivanja nagodbe/kupoprodajnog ugovora.

Pozivaju se vlasnici gore navedenih nekretnina da se radi pokušaja sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva u obuhvatu planirane prometnice jave na kontakt telefon Općine Pučišća 021/633-205 radnim danom od 10.00 – 14.00 h ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Svim zainteresiranim vlasnicima će, uz prethodnu najavu i poštivanje epidemioloških mjera, u prostorijama Općine Pučišća biti omogućen uvid u Lokacijsku dozvolu, Parcelacijski elaborat i procjene vještaka za njihove nekretnine.

Rok za prihvat ponude i sklapanje nagodbe/kupoprodajnog ugovora je 15 dana od dana objave ove javne ponude u „Slobodnoj Dalmaciji“. Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku ne prihvati ponudu i ne sklopi nagodbu odnosno kupoprodajni ugovor, Općina Pučišća će pokrenuti postupak izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.

Napomena: Ova Javna ponuda objavljena je u Slobodnoj Dalmaciji dana 09. 11. 2021. godine

OPĆINA PUČIŠĆA