• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Ispis E-mail

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Službenik za informiranje

Općina Pučišća javnost informira putem službene web stranice www.pucisca.hr dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Pučišća na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: +385 (0)21 633 290;

 2. putem fax-a na broj: +385 (0)21 633 205;

 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

 4. poštom na adresu: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21412 Pučišća, otok Brač na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

 5. osobno na adresu: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21412 Pučišća, otok Brač, svakim radim danom od ponedjeljka do petka od 8:00 do 13:00 h.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)


Službenik za informiranje:

Katija Matjašić

Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21412 Pučišća, otok Brač

Tel.: +385 (0)21 633 290

Fax.: +385 (0)21 633 205

E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se radim danom od ponedjeljka do petka od 8:00 do 13:00 h.


Naknada za pristup informacijama

Općina Pučišća ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14) određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, Općina Pučišća određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima te trošak poštanskih usluga.

Općina Pučišća dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati naknade.

Općina Pučišća zatražit će od korisnika informacije da unaprijed položi na njen račun očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana ukoliko očekivani iznos prelazi 150,00 kn. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je isti odustao od zahtjeva.

Općina Pučišća izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.


Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13)

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)

 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)

 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)

 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)

 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)

 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)

 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)

 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

 

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

 

Interni akti

 

Izvješća

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu


 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća