• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 7 - 2018 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruk ture u Općini Pučišća za 2018. godinu str. 1

2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Općini Pučišća str. 2

3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2018. godini str. 3

4. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Općine Pučišća u 2018. godini str. 3

5. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu na području Općine Pučišća str. 4

6. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu na području Općine Pučišća str. 5

7. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pučišća za 2018. godinu str. 5

8. II. izmjene Plana razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2018. - 2020. godine str. 17

9. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pučišća str. 18

10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za 2018. godinu str. 19

11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća za razdoblje od 2019. do 2023. godine str. 23

12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pučišća s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje str. 31

13. Odluka o komunalnom dopri nosu str. 34

14. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2019. godinu str. 38

15. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i člano va Općinskog vijeća Općine Pučišća izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu str. 39

16. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Pučišća za 2019. godinu str. 41

17. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Opć ine Pučišća za 2019. godinu str. 44

18. Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u Općini Pučišća u 2019. godini str. 46

19. Program socijalne skrbi Općine Pučišća u 2019. godini str. 47

20. Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu na p odručju Općine Pučišća str. 49

21. Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu na području Općine Pučišća str. 50

22. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Split za 2019. godinu str. 52

23. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pučišća za 2019. godinu str. 53

24. Proračun Općine Pučišća za 2019. godinu i projekcija za 2020. - 2021. godinu str. 56

25. Plan razvojnih programa Općine Pučišća za razdoblje 2019. - 2021. godine str. 65

OPĆINSKI NAĈELNIK:

26 . O dluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Pučišća i njihovih zamjenika str. 6 6
pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća