• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE PUČIŠĆA U 2020. GODINI Ispis E-mail

novostREPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A P U Č I Š Ć A
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:372-03/20-01/01
Ur.broj: 2104/06-01-20-01
Pučišća, 9. siječnja 2020. g.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 3. stavak 2. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/17 i 6/19), općinski načelnik Općine Pučišća dana 9. siječnja 2020. godine objavljuje

J A V N I P O Z I V
za dostavu zahtjeva za privremeno korištenje javnih površina
na području Općine Pučišća u 2020. godini

1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe zainteresirane za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća u 2020. godini da podnesu svoje zahtjeve sukladno Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/17 i 6/19, u daljnjem tekstu: Odluka) i ovom Javnom pozivu.

2. Zahtjevi se podnose na obrascu JP-1 koji je objavljen uz ovaj Javni poziv na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr , a može se preuzeti i na protokolu Općine Pučišća.

3. Jedan podnositelj može podnijeti više odvojenih zahtjeva za različite lokacije odnosno namjene.

4. Zahtjev treba sadržavati:
- u cijelosti popunjen i potpisan/ovjeren obrazac JP-1;
- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti za koju se traži javna površina;
- prateću dokumentaciju (skica/slika izgleda, veličine i tipa naprave/opreme koja se namjerava postaviti na javnu površinu te opis i način uređenja javne površine) u slučaju da podnositelj u prethodnoj kalendarskoj godini nije koristio istu javnu površinu na isti način;
- vrijeme korištenja javne površine.

5. Način i rok rješavanja pristiglih zahtjeva, kriteriji odabira i prednosti koje će se uzimati u obzir kod razmatranja zahtjeva određeni su člancima 4. i 5. Odluke.

6. Naknade za privremeno korištenje javne površine određene su člancima 8. i 9. Odluke.

7. Zahtjevi se podnose za kalendarsku 2020. godinu osim u slučajevima predviđenim Odlukom kada se javna površina može dati na privremeno korištenje koje se računa u danima (članak 8. Odluke).

8. Zahtjevi se dostavljaju preporučenom poštom na adresu: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21412 Pučišća ili osobno na protokol Općine Pučišća.

9. Rok za dostavu zahtjeva je 27. siječnja 2020. godine (ponedjeljak) u 14.00 h do kada zahtjevi moraju biti zaprimljeni na protokolu Općine Pučišća bez obzira na način dostave. Zahtjevi koje se zaprime izvan navedenog roka mogu se rješavati, ali u slučaju da je za istu površinu zahtjeve podnijelo više zainteresiranih osoba, prednost ima podnositelj koji je svoj zahtjev podnio u ostavljenom roku.

10. Sa podnositeljima čiji zahtjevi budu prihvaćeni sklopit će se Ugovor o davanju na privremeno korištenje javne površine za 2020. godinu u roku i na način propisan Odlukom.

11. Za sve što nije određeno ovim Javnim pozivom, primjenjuju se odredbe Odluke.

OPĆINA PUČIŠĆA
Marino Kaštelan, općinski načelnik

Javni poziv za dostavu zahtjeva za korištenje javnih površina u 2020. godini (PDF)

OBRAZAC JP-1 (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća