• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U PRIZEMLJU ZGRADE DVA LAVA U PUČIŠĆIMA Ispis E-mail

novostOdluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.pdf (PDF)


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15 112/18) i članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 2/18 i 6/19), općinski načelnik Općine Pučišća dana 27. kolovoza 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade „Dva lava“ u Pučišćima (zapadna strana zgrade anagrafske oznake Trg Hrvatskog skupa 1, čest. zgr. 177 k.o. Pučišća)Predmet zakupa je poslovni prostor u prizemlju zgrade „Dva lava“ u Pučišćima (zapadna strana zgrade anagrafske oznake Trg hrvatskog skupa 1, čest. zgr. 177 k.o. Pučišća), a daje se u zakup pod sljedećim uvjetima:

1. Namjena poslovnog prostora: Trgovina (prodaja tiskovina, cigareta i ostalih duhanskih proizvoda, bezalkoholnih i alkoholnih pića, prehrambenih proizvoda, slatkiša te drugih proizvoda)
2. Lokacija poslovnog prostora: Prizemlje zgrade „Dva lava“ i to zapadna strana zgrade anagrafske oznake Trg Hrvatskog skupa 1, čest. zgr. 177 k.o. Pučišća
3. Površina poslovnog prostora: 15,05 m2
4. Početni minimalni iznos mjesečne zakupnine: 1.500,00 kn
5. Vrijeme zakupa: 5 godina od dana sklapanja ugovora o zakupu
6. Ostali uvjeti: Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Zakupnik je obveznik plaćanja svih režija poslovnog prostora.
7. Iznos jamčevine: 4.500,00 kn (minimalni iznos tromjesečne zakupnine)
8. Način plaćanja jamčevine: Ponuditelj je dužan iznos jamčevine uplatiti u korist proračuna Općine Pučišća na IBAN: HR 40 23900011835800005, poziv na broj: HR 24 7706-OIB PONUDITELJA. Odabranom ponuditelju jamčevina će biti uračunata u zakupninu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 15 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluke o poništenju natječaja.
9. Način dostave ponuda: Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21 412 Pučišća u dvostrukim omotnicama tako što je na vanjskom omotu adresa Općine Pučišća s naznakom „za natječaj za dodjelu poslovnog prostora - ne otvaraj", a na unutarnjem omotu adresa ponuditelja.
10. Rok za podnošenje pisanih ponuda: Razmatrat će se samo ponude zaprimljene u prijamnom uredu Općine Pučišća zaključno s 11. rujna 2020. godine u 16.00 h, bez obzira na način dostave.
11. Obvezni sadržaj ponude:
• ime/naziv, prebivalište/sjedište i OIB ponuditelja,
• djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
• visinu ponuđene mjesečne zakupnine (najmanji iznos je onaj iz točke 4. ovog natječaja),
• dokaz o uplaćenoj jamčevini,
• broj žiro računa ponuditelja s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren za povrat jamčevine,
• ispravu o registraciji pravne odnosno fizičke osobe za obavljanje djelatnosti sukladno namjeni poslovnog prostora,
• „BON 2“ ili „SOL 2“ izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija koji se odnosi na račun ponuditelja ne stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja, a iz kojeg je vidljivo da račun ponuditelja u trenutku izdavanja obrasca nije u blokadi. Isprava se daje u neovjerenom presliku,
• dokaz da ponuditelj nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu Republike Hrvatske i Općini Pučišća osim ako je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja (dostavlja se potvrda nadležne institucije ili druga odgovarajuća isprava koja ne smije biti starija od 30 dana od dana prijave na natječaj), • dokaz o utvrđenom statusu branitelja za osobe koje se pozivaju na pravo prvenstva iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
• izjavu ponuditelja da se „protiv odgovorne osobe ponuditelja ne vodi istražni odnosno kazneni postupak“,
• izjavu ponuditelja kojom „dobrovoljno stavlja na raspolaganje i daje suglasnost Općini Pučišća da koristi i obrađuje njegove osobne podatke u svezi provođenja postupka Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade „Dva lava“ u Pučišćima, sklapanja i izvršenja ugovora po istom, a što uključuje i prosljeđivanje podataka trećim osobama“.
1. Otvaranje ponuda: Nadležno Povjerenstvo izvršit će otvaranje ponuda u Općinskoj vijećnici Općine Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, Pučišća, dana 11. rujna 2020. godine u 16.00 h. Otvaranju ponuda mogu, uz predstavnike Općine Pučišća, biti nazočne i ovlaštene osobe ponuditelja.

Nepravodobne i nepotpune ponude te ponude ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Pučišća ili državnom proračunu Republike Hrvatske neće se razmatrati.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Općina Pučišća zadržava pravo da po provedenom natječaju ne izabere niti jednog ponuditelja.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluke o poništenju natječaja.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora potvrđuje se solemnizacijom po javnom bilježniku kao ovršna isprava. Solemnizacija se vrši na trošak zakupnika. Odabrani ponuditelj u obvezi je sklopiti ugovor o zakupu u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko ponuditelj u ovom roku ne sklopi ugovor smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat jamčevine.

Poslovni prostor može se pregledati svakim radnim danom za vrijeme trajanja ovog natječaja u vremenu od 09.00 do 12.00 h, uz prethodnu najavu, najmanje 24 h ranije na telefon 021/633-205.

Sve dodatne informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti radnim danom od 8.00 – 14.00 h u Općini Pučišća te na tel. 021/633-205.

Za sve što nije određeno ovim natječajem primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15 i 112/18) i odredbe Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 2/18 i 6/19).

OPĆINA PUČIŠĆA
Marino Kaštelan, općinski načelnik, v.r.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Dva lava u Pučišćima (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća