• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA JAVNE POVRŠINE U 2021. GODINI Ispis E-mail

novost


Na temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ broj 4/09, 1/13, 5/13, 6/13 i 2/18) i članka 3. stavak 2. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/17 i 6/19), općinski načelnik Općine Pučišća dana 29. siječnja 2021. godine objavljuje

J A V N I P O Z I V
za dostavu zahtjeva za privremeno korištenje javnih površina
na području Općine Pučišća u 2021. godini


1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe zainteresirane za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća u 2021. godini da podnesu svoje zahtjeve sukladno Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 6/17 i 6/19, u daljnjem tekstu: Odluka) i ovom Javnom pozivu.

2. Zahtjevi se podnose na obrascu JP-1 koji je objavljen uz ovaj Javni poziv na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr , a može se preuzeti i na protokolu Općine Pučišća.

3. Jedan podnositelj može podnijeti više odvojenih zahtjeva za različite lokacije odnosno namjene.

4. Zahtjev treba sadržavati:
- u cijelosti popunjen i potpisan/ovjeren obrazac JP-1;
- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti za koju se traži javna površina (u slučaju kad se na javnoj površini planira obavljati poslovna djelatnost);
- prateću dokumentaciju (skica/slika izgleda, veličine i tipa naprave/opreme koja se namjerava postaviti na javnu površinu te opis i način uređenja javne površine) u slučaju da podnositelj u prethodnoj kalendarskoj godini nije koristio istu javnu površinu na isti način;
- vrijeme korištenja javne površine.

5. Način i rok rješavanja pristiglih zahtjeva, kriteriji odabira i prednosti koje će se uzimati u obzir kod razmatranja zahtjeva određeni su člancima 4. i 5. Odluke.

6. Naknade za privremeno korištenje javne površine određene su člancima 8. i 9. Odluke.

7. Zahtjevi se podnose za kalendarsku 2021. godinu osim u slučajevima predviđenim Odlukom kada se javna površina može dati na privremeno korištenje koje se računa u danima (članak 8. Odluke).

8. Parkirališna mjesta u ulici Put Macela (kod vaterpolskog igrališta) nisu predmet ovog Poziva.

9. Zahtjevi se dostavljaju preporučenom poštom na adresu: Općina Pučišća, Trg sv. Jeronima 1, 21412 Pučišća ili osobno na protokol Općine Pučišća.

10. Rok za dostavu zahtjeva je 26. veljače 2021. godine (petak) u 14.00 h do kada zahtjevi moraju biti zaprimljeni na protokolu Općine Pučišća bez obzira na način dostave. Zahtjevi koje se zaprime izvan navedenog roka mogu se rješavati, ali u slučaju da je za istu površinu zahtjeve podnijelo više zainteresiranih osoba, prednost ima podnositelj koji je svoj zahtjev podnio u ostavljenom roku.

11. Sa podnositeljima čiji zahtjevi budu prihvaćeni sklopit će se Ugovor o davanju na privremeno korištenje javne površine za 2021. godinu u roku i na način propisan Odlukom.

12. Za sve što nije određeno ovim Javnim pozivom, primjenjuju se odredbe Odluke.

OPĆINA PUČIŠĆA

Marino Kaštelan, općinski načelnik

Javni poziv_privremeno korištenje javnih površina u 2021. godini (PDF)

OBRAZAC JP-1 (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća