• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PUČIŠĆA Ispis E-mail

novostNa temelju odredbe članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19 i 42/20), članka 35. Statuta Turističke zajednice Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 3/20) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća od 07. travnja 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Pučišća raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Pučišća
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na neodređeno puno radno vrijeme


Sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine” br. 52/19 i 42/20, u daljnjem tekstu: Zakon) te odredbi članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ br. 23/17 i 72/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik), kandidat za direktora Turističke zajednice Općine Pučišća mora ispunjavati sljedeće uvjete:

• da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
• da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz prethodne točke,
• da izradi prijedlog svog programa rada Turističke zajednice Općine Pučišća za narednu kalendarsku godinu (2022.),
• da aktivno zna jedan svjetski jezik,
• da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
• da poznaje rad na osobnom računalu.

Osim uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom, kandidat za direktora mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona. Turističko vijeće zadržava pravo kod nadležnih tijela provjeriti (ne)postojanje citiranih mjera.

Prijava na natječaj mora sadržavati:
• ime i prezime kandidata,
• adresu kandidata,
• broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte kandidata,
• naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
• specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
• vlastoručni potpis kandidata.


Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:
• životopis, vlastoručno potpisan
• preslik osobne iskaznice ili domovnice,
• dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
• dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojih je razvidan mirovinski staž i stručna sprema),
• potvrdu ranijeg poslodavca odnosno drugu ispravu (preslik ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
• prijedlog Programa rada Turističke zajednice Općine Pučišća za narednu kalendarsku godinu (2022.), vlastoručno potpisan u izvorniku,
• presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit,
• dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa),
• dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na računalu),
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje (sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona).


Kao dokaz za bodovanje specifičnih znanja i iskustava vezanih za djelatnost turizma priznat će se: preporuka poslodavca, potvrda, certifikat ili diploma o završenom obrazovanju, stručne publikacije i ostali dokazi iz kojih je razvidan podatak o specifičnim traženim znanjima i iskustvima kandidata.

NAPOMENE:
• U skladu s odredbama članka 23. stavaka 5. i 6. Zakona, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici ukoliko ispunjava uvjete iz Pravilnika uz dodatni uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili ako se radi o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
• U skladu s odredbama članka 24. stavaka 1., 2. i 4. Zakona, direktor turističke zajednice ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice, nije mu dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu na području Općine Pučišća i ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Turističke zajednice Općine Pučišća.
• Opis poslova i podaci o plaći određeni su Pravilnikom o radu, djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističke zajednice Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 7/20, objavljen na službenoj mrežnoj stranici Općine Pučišća www.pucisca.hr ).

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine („Službeni list Europske unije“, L119/1).

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru s članovima Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća. Kandidati će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O imenovanju direktora Turističke zajednice Općine Pučišća odlučuje Turističko vijeće Općine Pučišća glasovanjem između predloženih kandidata.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Pučišća zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora TZO Pučišća“ na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUČIŠĆA, Trg Hrvatskog skupa 1, 21412 Pučišća.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ako se na ovaj natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pučišća.

Svi izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Broj: 04-04/2021
Pučišća, 14. travnja 2021.


Turističko vijeće Turističke zajednice
Općine Pučišća
Marino Kaštelan, predsjednik, v.r.

Natječaj za izbor direktora-direkotorice TZO Pučišća (PDF)

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća