• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

JAVNO SAVJETOVANJE: PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE PUČIŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2028. GODINE Ispis E-mail
Dana 29. srpnja 2023. godine na snagu je stupio novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23). Zakonom je uređen pojam i pravni status pomorskog dobra, zaštita pomorskog dobra, određivanje njegovih granica, evidencija i upis pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi, imovinskopravna pitanja, upravljanje, upotreba pomorskog dobra, koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, morske plaže, sidrišta i privezišta, pojam i razvrstaj morskih luka, lučko područje, lučke djelatnosti, luke otvorene za javni promet i osnivanje lučkih uprava, luke posebne namjene te nadzor nad provedbom Zakona. Cilj Zakona je uspostavljanje integralnog, kvalitetnog i transparentnog sustava zaštite, upravljanja i korištenja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj.

Člankom 39. navedenog Zakona propisan je osnovni sadržaj i obveza donošenja Plan upravljanja pomorskim dobrom za petogodišnje razdoblje od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Planom se uređuju planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije, izvori sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi, plan gradnje na pomorskom dobru građevina koje ostaju u općoj upotrebi, plan davanja dozvola na pomorskom dobru, plan provođenja natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Zbog kratkog perioda od stupanja na snagu Zakona pa do predviđenog donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je dana 30. kolovoza 2023. godine dostavilo uputu svim županijama kao jedinicama područne (regionalne) samouprave u kojoj se navodi da je mišljenje navedenog Ministarstva da se Zakonom predviđeni rok za izradu nacrta prijedloga Plana (1. rujna) može i mora prolongirati, a sve na način da javno savjetovanje o prijedlogu plana upravljanja pomorskim dobrom u godini stupanja na snagu Zakona bude provedeno najkasnije do 1. studenog 2023. godine. Nadalje, početkom listopada 2023. godine dostavljena je i nova uputa istog Ministarstva kojom je utvrđeno da se s obzirom na značajno složeniji sadržaj plana i proceduru donošenja plana, kao i činjenicu da podzakonski propisi koji uređuju donošenje i sadržaj plana nisu stupili na snagu, rok za provedbu javnog savjetovanja dodatno produžuje do 1. prosinca 2023. godine. Istom uputom ukazano je jedinicama lokalne samouprave da prilikom izrade plana upravljanja pomorskim dobrom uzmu u obzir Nacrte podzakonskih propisa koji će biti objavljeni u javnom savjetovanju. Dana 6. listopada 2023. godine na portalu e-savjetovanja objavljen je Pravilnik o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom (u daljnjem tekstu: Pravilnik o sadržaju plana). S obzirom na uputu nadležnog Ministarstva, prilikom izrade nacrta prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pučišća za razdoblje od 2024. do 2028. godine uzete su u obzir odredbe navedenog Pravilnika.

Ovaj Plan ima utjecaj na interes građana i pravnih osoba na području Općine Pučišća, pa se stoga, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22) provodi postupak savjetovanja s javnošću.

Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 30. studenog 2023. godine putem priloženog obrasca uputi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Plana.

Obrazac je potrebno ispuniti na računalu i dostaviti ga u otvorenom obliku (Word dokument) na adresu elektroničke pošte  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  zaključno s danom 30. 11. 2023. godine. Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi, izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju koje će sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za eventualno neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Pučišća.

Zaključak o utvrđivanju nacrta prijedloga Plana

Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024.-2028.

Obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća