• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Službeni glasnik 6 - 2023 Ispis E-mail

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE:


1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za period od 1. siječnja - 30. lipnja 2023. godine str. 8
2. Odluka o redu na pomorskom dobru str. 8
3. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Pučišća str. 14
4. Odluka o općinskim porezima Općine Pučišća str. 15
5. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza na Poreznu upravu za 2024. godinu str. 17
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pučišća i nezavisnih vijećnika za 2024. godinu str. 18
7. Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Pučišća str. 20
8. Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Splitu str. 26
9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pučišća str. 27
10. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Pučišća u 2024. godini str. 27
11. Odluka o prihvaćanju dara i postavljanju skulpture „Galijot“ akademskog kipara Vladimira Herljevića str. 28
12. Zaključak o prihvaćanju pisma namjere tvrtke Green Hills Energy str. 29

OPĆINSKI NAČELNIK:


13. Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 1. siječnja - 30. lipnja 2023. godine str. 1
14. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Općine Pučišća str. 30
15. Odluka o dodjeli božićne poklon kartice osobama starije životne dobi s prebivalištem na području Općine Pučišća str. 31
16. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis objekata i roba strateških robnih zaliha str. 32
17. Odluka o dodjeli stipendija učenicima Klesarske škole u Pučišćima za školsku godinu 2023. / 2024. str. 33


pdf_ikona Preuzmite službeni glasnik

Moguće je pretraživati sadržaj službenih glasnika putem pretraživača na vrhu stranice

 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća