• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

PROJEKT „ZAŽELI“: JAVNI POZIV KORISNICIMA ZA ISKAZ INTERESA Ispis E-mail

novostNa temelju članka 47. Statuta Općine Pučišća („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 4/09, 1/13, 5/13, 6/13, 2/18, 2/21 i 5/21-pročišćeni tekst), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. - 2027., kodni broj: SF.3.4.11.01.0579, u okviru programa „Zaželi - prevencija institucionalizacije“, za projekt „ZAŽELI - program prevencije institucionalizacije u Općini Pučišća“, općinski načelnik Općine Pučišća dana 8. ožujka 2024. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za iskaz interesa odnosno za uključivanje korisnika u projekt:

„ZAŽELI – program prevencije institucionalizacije u Općini Pučišća“

SF.3.4.11.01.0579

1. O PROJEKTU

Projekt „ZAŽELI – program prevencije institucionalizacije u Općini Pučišća“ (dalje u tekstu: Projekt) odobren je za financiranje iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. - 2027. u okviru programa „Zaželi - prevencija institucionalizacije“, a provodi ga Općina Pučišća u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao posredničkim tijelima.

Cilj Projekta je smanjiti potrebu za institucionalizacijom korisnika starije životne dobi i/ili osoba s invaliditetom i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Pučišća. Cilj planiramo ostvariti zapošljavanjem 6 pružatelja usluga na 33 mjeseca, od kojih će svaki brinuti o 6 osoba koje su stare i/ili nemoćne. Na taj način, 36 korisnika će dobiti kvalitetnu skrb u vlastitom domu čime će im se omogućiti ravnopravnost u pristupu temeljnim uslugama, u odnosu na druga, geografski manje limitirana područja. Osim toga, provest će se aktivnosti nabave i mjesečne podjele potrepština, kontrole izvršenih usluga, promidžbe i upravljanja Projektom. Planirani početak pružanja usluga je kraj ožujka ili početak travnja 2024. godine, a trajanje do konca 2026. godine.

2. OPIS USLUGA KOJE SE PRUŽAJU KORISNICIMA

Po jedna od ukupno 6 zaposlenih osoba bit će zadužena za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za najmanje 6 korisnika, starijih osoba i/ili osoba s invaliditetom, a što uključuje:

· organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)

· obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)

· održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)

· podjelu mjesečnih paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština koje nabavlja Općina Pučišća

· zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika.

3. UVJETI ZA KORISNIKE (PRIPADNIKE CILJNIH SKUPINA)

Pripadnici ciljnih skupina (krajnji korisnici) koji će sukladno propisanim uvjetima biti uključeni u Projekt temeljem ovog Javnog poziva su:

1. Osobe starije od 65 godina

koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu (u kojem oba člana kućanstva ne moraju biti pripadnici ciljne skupine) ili u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Javnog poziva i čiji mjesečni prihodi:

za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost Projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti Projekta (prema podacima HZMO-a dostupnim na dan objave ovog Javnog poziva, mjesečni prihodi samačkog kućanstva ne smiju prelaziti 984,00 EUR),

za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost Projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti Projekta (prema podacima HZMO-a dostupnim na dan objave ovog Javnog poziva, ukupni mjesečni prihodi dvočlanog kućanstva ne smiju prelaziti 1.640,00 EUR),

za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost Projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti Projekta (prema podacima HZMO-a dostupnim na dan objave ovog Javnog poziva, ukupni mjesečni prihodi višečlanog kućanstva ne smiju prelaziti 2.460,00 EUR),

a koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

2. Odrasle osobe s utvrđenim invaliditetomkoje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu (u kojem oba člana kućanstva ne moraju biti pripadnici ciljne skupine) ili u višečlanom kućanstvu u kojem su obavezno svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Javnog poziva i

koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i

čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

NAPOMENA: Kućanstvo u smislu ovog Javnog poziva i Zakona je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15. Zakona o socijalnoj skrbi, „Narodne novine“ br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23).

4. NAČIN PRIJAVE KORISNIKA – PRIPADNIKA CILJNIH SKUPINA

U prijavi na ovaj Javni poziv potrebno je priložiti:

1. Za osobe starije od 65 godinaPopunjen i potpisan Obrazac A – obrazac prijave (može se preuzeti na službenim internetskim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr ili osobno u prijamnom uredu Općine Pučišća radnim danom od 8,00-14,00 h)

Popunjen i potpisan Obrazac B – obrazac izjave pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (može se preuzeti na službenim internetskim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr ili osobno u prijamnom uredu Općine Pučišća radnim danom od 8,00-14,00 h)

Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob i OIB korisnika.

2. Za odrasle osobe s utvrđenim invaliditetom

Popunjen i potpisan Obrazac A – obrazac prijave (može se preuzeti na službenim internetskim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr ili osobno u prijamnom uredu Općine Pučišća radnim danom od 8,00-14,00 h)

Popunjen i potpisan Obrazac B – obrazac izjave pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (može se preuzeti na službenim internetskim stranicama Općine Pučišća www.pucisca.hr ili osobno u prijamnom uredu Općine Pučišća radnim danom od 8,00-14,00 h)

Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob i OIB korisnika

Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

NAPOMENE:

Nakon zaprimanja prijava korisnika po ovom Javnom pozivu, Općina Pučišća će, u svrhu dokazivanja prava na korištenje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu zatražiti od Porezne uprave potvrdu o visini dohodaka i primitaka za prethodni mjesec. U skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), potvrda Porezne uprave treba obuhvatiti novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza. U slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno pribaviti za svakog člana kućanstva. Ova potvrda pribavlja se samo za prijavljene osobe starije od 65 godina i nije potrebna za osobe s utvrđenim invaliditetom iz točke 4.2. ovog Javnog poziva. Također u svrhu dokazivanja prava na korištenje usluga po ovom Javnom pozivu, Općina Pučišća će zatražiti Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja i/ili osobne asistencije koju pruža osobni asistent, a za odraslu osobu s utvrđenim invaliditetom iz točke 4.2. ovog Javnog poziva i dodatnu potvrdu da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj.

Prijavom na ovaj Javni poziv korisnici daju suglasnost odnosno punomoć Općini Pučišća da zatraži i dobije gore navedene potvrde.

5. ROK I NAČIN DOSTAVE PRIJAVA

Ovaj Javni poziv je otvoren do kraja trajanja projekta „ZAŽELI – program prevencije institucionalizacije u Općini Pučišća“.

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta mogu se dostaviti poštom na adresu: OPĆINA PUČIŠĆA, Trg sv. Jeronima 1, 21 412 Pučišća, s naznakom „Prijava na Javni poziv za korisnike projekta ZAŽELI“ ili osobnom dostavom u prijamni ured Općine Pučišća.

Kandidati za uključivanje u Projekt koji su dostavili cjelokupnu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete predviđene ovim Javnim pozivom i ostalim relevantnim dokumentima bit će uključeni u Projekt ili će se voditi na rezervnoj listi s koje će se, u skladu s mogućnostima, uključivati u Projekt.

Sve dodatne informacije ili pojašnjenja po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u Općini Pučišća osobno ili na tel. 021/633-205 radnim danom u vremenu od 08,00-14,00 h ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

OPĆINSKI NAČELNIK
Marino Kaštelan, v.r.Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje:

Javni poziv korisnicima_PROJEKT ZAŽELI_Općina Pučišća

Obrazac A- obrazac prijave i Obrazac B – obrazac izjave pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva možete preuzeti ovdje:

Obrazac A.pdf

Obrazac B.pdf 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća