• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Prostorno planiranje Ispis E-mail

IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "PUČIŠĆA-SJEVER"

Informacija za javnost o postupku ocjene_UPU Pučišća-sjever
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš_UPU Pučišća-sjever
Obavijest o izradi UPU Pučišća-sjever
Odluka o izradi UPU Pučišća-sjever
Odluka o izmjeni Odluke o izradi UPU Pučišća-sjever


IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "PETRADE"

Informacija za javnost o postupku ocjene_UPU Petrade
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš_UPU Petrade
Obavijest o izradi UPU Petrade
Odluka o izmjeni Odluke o izradi UPU Petrade
Odluka o izradi UPU Petrade


IZRADA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUČIŠĆA

Informacija za javnost o postupku ocjene_IDPPUO
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš_IDPPUO
Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Pučišća
Odluka o izmjeni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Pučišća
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Pučišća


PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE PROSTORNO PLANA UREĐENJA OPĆINE PUČIŠĆA („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 1/09, 2/16 i 1/23-pročišćeni tekst)

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje PPUO Pučišća


ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE PUČIŠĆA ("Službeni glasnik Općine Pučišća" br. 1/22 i 1/23 i 3/23)

1. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 1-22)
1.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 1-23)
1.2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 3-23).pdf
2. POPIS NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PUČIŠĆA (Službeni glasnik br. 1-22, 1-23 i 3-23)
3. GRAFIČKI PRIKAZ NERAZVRSTANIH CESTA (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 1-22, 1-23 i 3-23)


PLANOVI UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pučišća za razdoblje od 2024. -2028. g.


Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Pučišća za 2023. godinu


Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Pučišća za 2022. godinu


Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pučišća za 2021. godinu


Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pučišća za 2019. godinu


Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Pučišća za 2018.godinu


Izvješće o provedenom postupku SPUO za UPU Luka
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Luka


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "LUKA" - IZDVOJENE POVRŠINE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE (T2) S AKVATORIJEM (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4/17)


TEKSTUALNI DIO (Opći dio, Odredbe za provođenje i Prilozi)
0. Postojeće stanje
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Promet
2.2. Elektroenergetska i telekomunikacijska infrastruktura
2.3. Vodoopskrba i odvodnja
3. Uvjeti i način gradnje
4. Oblici korištenja
5. Uvjeti korištenja i zaštite prostora


Odluka o donošenju UPU LUKA (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 4-17)


Mišljenje SDŽ o provedenom postupku strateške procjene


Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Luka


Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu UPU Luka


JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU PLANA I STRATEŠKOJ STUDIJI I

STRATEŠKA STUDIJA
1. Strateška studija utjecaja UPU Luka na okoliš
2. Netehnički sažetak Strateške studije utjecaja UPU Luka na okoliš


PRIJEDLOG UPU LUKA ZA JAVNU RASPRAVU-TEKSTUALNI DIO
1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE UPU LUKA
2. OBRAZLOŽENJE UPU LUKA
3. SAŽETAK ZA JAVNOST UPU LUKA


PRIJEDLOG UPU LUKA ZA JAVNU RASPRAVU- GRAFIČKI DIO
0. Postojeće stanje
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Promet
2.2. Elektroenergetska i telekomunikacijska infrastruktura
2.3. Vodopskrba i odvodnja
3. Uvjeti i način gradnje
4. Oblici korištenja
5. Uvjeti korištenja i zaštite prostora


Objava javne rasprave o prijedlogu UPU Luka i Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš UPU Luka (PDF)
Odluka o upućivanju Prijedloga UPU Luka i Strateške studije utjecaja na okoliš UPU Luka na javnu raspravu (PDF)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU LUKA (PDF)

Odluka o osnivanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu (PDF)
Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za UPU Luka (PDF)
Obavijest o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izradi strateške studije za UPU Luka (PDF)
Informacija za javnost_Određivanje sadržaja strateške studije (PDF)
Odluka o započinjanju strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Luka (PDF)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja "Luka" (PDF)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Luka" (PDF)

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUČIŠĆA (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 2/16)

TEKSTUALNI DIO
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje PPUO Pučišća
Odredbe za provođenje

GRAFIČKI DIO
1. Korištenje i namjena površina 1:25000
2.a Promet (cestovni, pomorski, zračni), pošta i telekomunikacije 1:25000
2.b Energetski i vodnogospodarski sustav, odlaganje otpada 1:25000
3.a Uvjeti korištenja 1:25000
3.b Područja primjene posebnih mjera uređenje i zaštite 1:25000
4-1. Građevinska područja 1:5000
4-2. Građevinska područja 1:5000
4-3. Građevinska područja 1:5000


OBVEZNI PRILOZI
1. Obrazloženje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća
2. Sažetak za javnost
3. Izvješće o javnoj raspravi
4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 3/15)
5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 2/16)
6. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
7. Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje


Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostronog plana uređenja Općine Pučišća


IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća (PDF 86MB)


Obavijest o produljenju trajanja javne rasprave o Prijedlogu IDPPUO Pučišća
Zaključak o produljenju trajanja javne rasprave o Prijedlogu IDPPUO Pučišća


Prijedlog IDPPUO Pučišća - tekstualni dio
Obrazloženje IDPPUO Pučišća
Odredbe za provođenje IDPPUO Pučišća
Sažetak za javnost IDPPUO Pučišća


Prijedlog IDPPUO Pučišća - grafički dio
1_Korištenje i namjena površina
2a_Infrastrukturni sustavi_Promet, pošta i telekomunikacije
2b_Infrastrukturni sustavi_Energetski i vodnogospodarski sustav
3a_Uvjeti korištenja
3b_Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
4-1_Građevinska područja
4-2_Građevinska područja
4-3_Građevinska područja


Zaključak o utvrđivanju prijedloga IDPPUO Pučišća
Objava javne rasprave o prijedlogu IDPPUO Pučišća


Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća


Obavijest o izradi PPU
Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Pučišća
IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE PUČIŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2013.


Odredbe za provođenje
Kartografski prikazi
Obrazloženje plana
Detaljniji planovi
Elektroenergetika
Građevinska područja
Korištenje i namjena površina
Kulturna dobra
Položaj u županiji
Posebne mjere
Pošta i telekomunikacije
Prirodno nasljeđe
Promet
Vodoopskrba


Idejno rješenje - Rotor
Prometna regulacija - Centar
Odluka o izradi UPU "Veselje"
 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća