• Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije
 • Pučišća fotograafije


  Postavi kao početnu  I  Dodaj u Favorites
    

Prostorno planiranje Ispis E-mail

IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "LUKA"

Objava javne rasprave o prijedlogu UPU Luka i Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš UPU Luka (PDF)
Odluka o upućivanju Prijedloga UPU Luka i Strateške studije utjecaja na okoliš UPU Luka na javnu raspravu (PDF)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU LUKA (PDF)

Odluka o osnivanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu (PDF)
Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za UPU Luka (PDF)
Obavijest o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izradi strateške studije za UPU Luka (PDF)
Informacija za javnost_Određivanje sadržaja strateške studije (PDF)
Odluka o započinjanju strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Luka (PDF)
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja "Luka" (PDF)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Luka" (PDF)

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUČIŠĆA (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 2/16)

TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provođenje

GRAFIČKI DIO
1. Korištenje i namjena površina 1:25000
2.a Promet (cestovni, pomorski, zračni), pošta i telekomunikacije 1:25000
2.b Energetski i vodnogospodarski sustav, odlaganje otpada 1:25000
3.a Uvjeti korištenja 1:25000
3.b Područja primjene posebnih mjera uređenje i zaštite 1:25000
4-1. Građevinska područja 1:5000
4-2. Građevinska područja 1:5000
4-3. Građevinska područja 1:5000


OBVEZNI PRILOZI
1. Obrazloženje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća
2. Sažetak za javnost
3. Izvješće o javnoj raspravi
4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 3/15)
5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća (Službeni glasnik Općine Pučišća br. 2/16)
6. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
7. Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje


Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostronog plana uređenja Općine Pučišća


IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća (PDF 86MB)


Obavijest o produljenju trajanja javne rasprave o Prijedlogu IDPPUO Pučišća
Zaključak o produljenju trajanja javne rasprave o Prijedlogu IDPPUO Pučišća


Prijedlog IDPPUO Pučišća - tekstualni dio
Obrazloženje IDPPUO Pučišća
Odredbe za provođenje IDPPUO Pučišća
Sažetak za javnost IDPPUO Pučišća


Prijedlog IDPPUO Pučišća - grafički dio
1_Korištenje i namjena površina
2a_Infrastrukturni sustavi_Promet, pošta i telekomunikacije
2b_Infrastrukturni sustavi_Energetski i vodnogospodarski sustav
3a_Uvjeti korištenja
3b_Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
4-1_Građevinska područja
4-2_Građevinska područja
4-3_Građevinska područja


Zaključak o utvrđivanju prijedloga IDPPUO Pučišća
Objava javne rasprave o prijedlogu IDPPUO Pučišća


Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pučišća


Obavijest o izradi PPU
Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Pučišća
IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE PUČIŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2013.


Odredbe za provođenje
Kartografski prikazi
Obrazloženje plana
Detaljniji planovi
Elektroenergetika
Građevinska područja
Korištenje i namjena površina
Kulturna dobra
Položaj u županiji
Posebne mjere
Pošta i telekomunikacije
Prirodno nasljeđe
Promet
Vodoopskrba


Idejno rješenje - Rotor
Prometna regulacija - Centar
Odluka o izradi UPU "Veselje"
 
 
www.pucisca.hr
službene internet stranice općine Pučišća